Program PIT 2013/2014

Najnowsza wersja profesjonalnego programu do wypełniania deklaracji podatkowych
PIT za 2013 rok i ich wysyłania przez internet online. Program jest już dostępny!

Pobierz bezpłatny program PIT 2013/2014

Ulga abolicyjna

Ustawa z 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 143 poz. 894) wprowadziła z mocą wsteczną, ale korzystne dla podatników, przez co zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, rozwiązanie prawne  popularnie zwane "ustawą abolicyjną".

Określając ustawę abolicyjną jako rozwiązanie prawne mamy na myśli rozwiązanie problemu podatników, którzy udając się na migrację zarobkową nie chcieli pogodzić się z obowiązkiem zapłaty polskiemu fiskusowi podatku od dochodów osiągniętych ze źródeł położonych poza terytorium Polski, co do których obowiązuje lub obowiązywała metoda proporcjonalnego odliczenia. Ustawa abolicyjna wprowadziła :

 • podstawy prawne umożliwiające przywrócenie terminu rozliczenia z polskimi urzędami skarbowymi co najczęściej sprowadzało się do umorzenia zaległości podatkowych osobom, które nie chciały wiedzieć lub nie wiedziały, że ciąży na nich zobowiązanie podatkowe wobec polskiego budżetu.
 • ulgę abolicyjną tj. możliwości zwrot podatku stanowiącego różnicę między podatkiem obliczonym niekorzystną metodą proporcjonalnego odliczenia, a tym obliczonym metodą wyłączenia z progresją, osobom które stosując się do przepisów zapłaciły w Polsce podatek liczony metodą proporcjonalnego odliczenia.

Rozwiązania te dotyczyły dochodów osiąganych w latach 2002 - 2007 ze źródeł położonych poza terytorium Polski, co do których obowiązywała wówczas niekorzystna metoda proporcjonalnego odliczania.

W dużej mierze ustawa abolicyjna skierowana była do osób wyjeżdżających w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii  (największa fala migracji zarobkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która określała, że z dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podatnik rozlicza się metodą  proporcjonalnego odliczenia przestała obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2007 roku i zastąpiono ją  metodą wyłączenia z progresją.

Abolicja podatkowa w zakresie umorzenie zaległości podatkowych za lata 2002-2007 przestała obowiązywać, ponieważ zobowiązania dotyczące dochodów zagranicznych za rok 2007 uległy z dniem 1 stycznia 2014 r. przedawnieniu.

Obowiązywała i obowiązuje w dalszym ciągu ulga abolicyjna która wyrównuje obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Art. 27g (ulga abolicyjna) dotyczy podatników, którzy uzyskują dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje stosowania metody wyłączenia z progresją, a jedynie ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Kraje te to między innymi: Armenia, Belgia, Chile, Dania, Dania , Egipt, Finlandia, Gruzja, Holandia, Iran, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Stany Zjednoczone, Syria, Tadżykistan i Uzbekistan. Metoda proporcjonalnego odliczenia jest z reguły bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją. Ulga abolicyjna polega na wyrównaniu wysokości podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych metodą odliczenia proporcjonalnego z podatkiem, który zapłacilibyśmy, gdyby dochody zostały rozliczone metodą wyłączenia z progresją

Tym z Państwa, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z metodami obliczania podatku należnego od dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proponujemy zapoznanie się z treścią naszej strony o metodach rozliczenia dochodów zagranicznych.

Osoby, które za granicą uzyskały dochody między innymi:

 • ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku służbowego,
 • z działalności wykonywanej osobiście,
 • z działalności gospodarczej,
 • z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych,

podlegające w Polsce rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego ulgi abolicyjnej, czyli kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym według metody wyłączenia z progresją.

Dla skorzystania z ulgi abolicyjnej podatnik wypełniają załącznik PIT-ZG w celu wykazania dochodów i podatku zapłaconego za granicą (przeliczonego na PLN), oraz w załączniku PIT/O  kwotę ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o PDOF. Kwoty z załączników przenoszone są odpowiednio do formularzy PIT 36, PIT 36L lub PIT 28.

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ustawy o PDOF ulgi abolicyjnej nie można zastosować, w przypadku gdy dochody  z powyżej określonych źródeł pochodzą z krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, które wymienione są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2005 roku opublikowanym w Dz. U. nr 94 poz. 790. Rozporządzenie wymienia 40 krajów i terytoriów między innymi Andorę, Bahamy, Bahrajn, Belize, Bermudy, Gibraltar, Jersey, Kajmany, Liberię, Liechtenstein, Monako, Panamę.

Ulga abolicyjna nie przewiduje możliwości korzystania z niej w ciągu roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie odlicza ją od dochodu w chwili sporządzania rocznego zeznania podatkowego.

Darowizny w PIT-36, PIT-37 i PIT-28

Darowizny

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późniejszymi zmianami) podatnik może odliczyć od dochodu (przychodu) darowizny o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy. Są to darowizny przekazane na cele:

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, które obejmują zadania z zakresu działalności:

 • pomocy społecznej,
 • na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
 • upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
 • na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 
 • na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • wspomagającej rozwój gospodarczy,
 • wspomagającej rozwój oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce,
 • wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony przyrody,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działań na rzecz demokracji,
 • ratownictwa i ochrony ludzi,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 • ochrony praw konsumentów,
 • na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • pomocy Polakom za granicą,
 • na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Działalność pożytku publicznego realizowana jest przez organizacje pozarządowe:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

oraz

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie odrębnych przepisów,

a które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Niniejszy punkt opracowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 234 poz. 1536).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF darowizny stanowiące podstawę odliczenia mogą być przekazane równoważnym organizacjom określonym w przepisach o działalności pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego, pod warunkiem istnienia możliwości uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

2. Kultu religijnego,

3. Krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

Łączna kwota darowizny nie może przekraczać 6% osiągniętego dochodu (PIT 37, PIT 36) lub przychodu (PIT 28).

Inną formą darowizn uprawniającą do ich odliczeń od dochodu (przychodu) są darowizny wynikające z odrębnych ustaw, które stanowią odrębną pozycję w załączniku PIT-O, dotyczą tzw. darowizn kościelnych. W przypadku tych darowizn, limit 6% nie obowiązuje, ale dotyczą wyłącznie kościelnej działalność charytatywno-opiekuńczą.

Inne darowizny przekazane na cele kultu religijnego np. budowę kościoła podlegają 6-cio procentowemu limitowi.

Darowizny odliczane w ramach limitu powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem określającym jej wartość oraz oświadczeniem obdarowywanego o jej otrzymaniu.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, czyli te nielimitowane, a realizowane przez organizacje kościelne muszą być udokumentowane dodatkowo sprawozdaniem o przekazaniu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, które darczyńca powinien w ciągu dwóch lat od dnia przekazania darowizny otrzymać od kościelnej osoby prawnej.

Inne zasady co do udokumentowania i określenia wartości obowiązują w przypadku darowizny przekazywanej na cele krwiodawstwa przez honorowego dawcę krwi o czym piszemy w artykule "Darowizna krwiodawstwa w zeznaniu podatkowym PIT 28".

Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.